Vertebral Artärhypoplasi: frekvens och effekt på cerebellära blodflödesegenskaper

den rapporterade förekomsten av VAH varierar mellan 1,9% och 26,5%. Detta kan faktiskt bero på brist på en standarddefinition av VAH. Traditionellt har VAH i allmänhet ansetts vara en ofarlig anatomisk variant. Men under de senaste åren har det ackumulerats bevis för att det kan utgöra en riskfaktor för vertebrobasilar stroke, särskilt infarkter i PICA och lateral medullärområdet (Perren F et al, Neurology 2007;68:65-7). För närvarande används datortomografiperfusion (CTP) alltmer för att bedöma cerebral perfusion vid akut stroke. CT – perfusion i hela hjärnan (WB-CTP) möjliggör bedömning av infratentoriell perfusion (Lee ih et al, Neuroradiologi 2010;52:1095-100). Syftet med denna studie var att karakterisera förekomsten och hemodynamiska effekter av VAH i det beroende PICA-territoriet i frånvaro av bakre cirkulationsischemi (PCI). Författarna bestämde frekvensen av VAH som bedömd med CT-angiografi (CTA) och karakteriserade effekten av VAH-perfusion av PICA-territoriet med användning av WB-CTP. Vertebral artär (VA) diameter mättes retroaktivt hos 934 på varandra följande patienter som genomgick multimodal datortomografi i hela hjärnan på grund av misstänkt stroke. VAH definierades som en diameter på 2 mm och ett asymmetriförhållande på 1:1.7 av ryggradsartärerna. Blindad datortomografi perfusionsavläsningar utfördes hos patienter med VAH utan PCI (Mr-bekräftad) och hos kontrollpatienter (förhållande 1:2) med normal VAs. Det fanns fyra olika perfusionskartor utvärderade för relativ hypoperfusion i PICA-territoriet. VAH hittades hos 146 av 934 patienter (15,6%). Det hittades oftare på höger sida (66,1%). Av de 146 patienterna med VAH kvalificerade 59 utan PCI för datortomografiperfusionsanalys. Beroende på perfusionskartan, 42,4% (25/59) av patienter med vah, men endast 7.6% (9/118) utan VAH visade ipsilateral PICA hypoperfusion (P < .001). Känslighet hos patienter med VAH var följande: tid att tömma 42,4% (25/59) >Genomsnittlig transittid 39,0% (23/59), >cerebralt blodflöde 25,4% (15/59). Total hjärnblodvolym påverkades inte.